Аутоматска овера здравствених картица

Републички фонд за здравствено осигурање је, након окончања пројекта замене здравствених књижица здравственим картицама, приступио реализацији пројекта аутоматске овере здравствених картица.

Аутоматска овера представља оверу здравствених картица електронским путем, за сва осигурана лица за које је, према подацима добијеним из Пореске управе, уплаћен доспели допринос за обавезно здравствено осигурање. Послодавац нема обавезу подношења захтева за оверу здравствених картица, јер се овера врши аутоматски на основу података о плаћеним доприносима за обавезно здравствено осигурање.

Аутоматска овера здравствених картица представља комфорнији и једноставнији начин овере исправа о осигурању, с обзиром да није потребно да послодавац долази на шалтер и доставља различиту документацију. Овера се врши аутоматски, само на основу податка да је доспели допринос плаћен, што представља велико растерећење како за послодавце, тако и за осигурана лица и за запослене у Републичком фонду, јер се комплетна процедура обавља на Порталу Централног регистра обавезног социјаног осигурања, без чекања у редовима.

Податак о извршеној овери, послодавцима је доступан на Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Послодавци који се до сада нису регистровали на Порталу Централног регистра, биће у обавези да се региструју.

Први предуслов за аутоматску оверу здравствених картица је да послодавац подноси пријаве запослених и радно ангажованих лица на обавезно социјално осигурање на Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања, што од 2013. године представља законску обавезу за све послодавце. Након што овлашћено лице послодавца, за запосленог или члана његове породице изврши пријаву на обавезно социјално осигурање на Порталу Централног регистра, наредног дана од дана пријаве видљива је овера здравствене картице. Активност послодавца у вези пријаве и овере здравствене картице је овим завршена. Подаци о овереним картицама запослених и чланова њихових породица доступни су послодавцима на порталу Централног регистра.

Наредног дана подаци о овери здравствених картица су доступни и свим здравственим установама са којима Републички фонд има закључен Уговор о коришћењу података путем web сервиса, а у циљу остваривања права из обавезног здравственог осигурања.

Други предуслов за аутоматску оверу здравствених картица је измирен доспели допринос за обавезно здравствено осигурање од стране послодавца, тј. овера ће се вршити за запослене, односно ангажоване код послодаваца који, према подацима Пореске управе, редовно измирују доприносе за обавезно здравствено осигурање.

Поред аутоматске овере здравствених картица за запослене код послодаваца и чланове њихових породица, овера ће се вршити и за кориснике пензије по домаћим прописима, кориснике новчане накнаде преко Националне службе за запошљавање и чланове њихових породица, као и за осигуранике у смислу члана 22. Закона о здравственом осигурању за које није прописано да приликом сваке овере доставе доказе о подацима о којима се не води службена евиденције (нпр. доказ о цензусу и слично). То значи да ће се на овај начин вршити овера здравствених картица за следеће категорије осигураника: децу до навршених 18 година живота, школску децу и студенте до краја прописаног школовања, а најкасније до 26 година, ако су на школовању, лица старија од 65 година живота, роме, монахе и монахиње и жртве насиља.

За наведене категорије осигураника Републички фонд ће оверу извршити само на основу пријаве на обавезно социјално осигурање и података добијених од Централног регистра. Новина је што након остваривања права на пензију, односно новчану накнаду, наведене категорије осигураника немају обавезу доласка на шалтер ради овере здравствене картице.

Аутоматска овера здравствених картица тренутно није могућа за осигуранике самосталних делатности, као и за осигуранике пољопривреднике и чланове њихових породица. Овим категоријама осигураних лица овера ће се вршити на шалтеру филијале, односно испоставе на основу доказа прибављених службеним путем у складу са Законом о општем управном поступку, односно на основу потврде Пореске управе о измиреном доприносу за обавезно здравствено осигурање.

Аутоматска овера није могућа ни за децу старију од 18 година која су на школовању и студенте до 26 година који су осигурани као чланови породице. Овим категоријама осигураних лица овера ће се вршити на шалтеру филијале, односно испоставе на основу потврде о школовању, у складу са Правилником о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите.