Организација

Сви послови се обављају у организационим јединицама Републичког фонда:

- Дирекцији Републичког фонда,
- Покрајинском фонду за здравствено осигурање,
- филијалама Републичког фонда, испоставама и истуреним шалтерима.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 159/20)

БРОЈ И СТРУКТУРА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

НИВО КВАЛИФИКАЦИЈА (СТРУЧНА СПРЕМА) БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА
Нижа 25
Средња 765
Виша 241
Висока 1238
УКУПНО: 2300
СТРУЧНА СПРЕМА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Висока 920
Виша 253
Средња 668
Нижа 21
УКУПНО:  1867
ОСНОВ АНГАЖОВАЊА БРОЈ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима 72
Лица ангажована по основу уговора о делу 0
Лица ангажована преко омладинске и студентске задруге 0
Лица ангажована по другим основама 137
УКУПНО: 209
Укупан број запослених којима је престао радни однос на неодређено време у 2021. години 91
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у току 2021. године 65
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години 0
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад 70% у текућој календарској години 22

 

 

Преглед броја осигураника по филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање закључно са 31.12.2020
Назив филијале Број осигураника по филијалама
Филијала Суботица 168.114
Филијала Зрењанин 165.601
Филијала  Кикинда 123.507
Филијала Панчево 266.878
Филијала Сомбор 168.841
Филијала Нови Сад 599.918
Филијала Сремска Митровица 281.167
Филијала Шабац 269.011
Филијала Ваљево 148.837
Филијала Смедерево 177.817
Филијала Пожаревац 151.762
Филијала Крагујевац 275.813
Филијала Јагодина 188.027
Филијала Бор 108.770
Филијала Зајечар 90.370
Филијала Ужице 262.815
Филијала Чачак 192.980
Филијала Краљево 152.034
Филијала Крушевац 204.734
Филијала Ниш 357.502
Филијала Прокупље 79.304
Филијала Пирот 79.301
Филијала Лесковац 192.431
Филијала Врање 199.149
Филијала Приштина 40.466
Филијала Косовска Митровица 46.520
Филијала Гњилане 20.961
Филијала Београд 1.666.067
Филијала Нови Пазар 131.348
Укупно 6.810.045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управљања

Организационе јединице