Надлежности

У Републичком фонду обављају се следећи послови:


1) доноси се pdf статут;
2) доносе се општи акти на основу овлашћења из pdf закона, којима се ближе уређује спровођење обавезног здравственог осигурања;
3) планирају и обезбеђују се финансијска средства за спровођење обавезног здравственог осигурања;
4) у оквиру расположивих финансијских средстава планирају и обезбеђују се услови за равномерно спровођење обавезног здравственог осигурања на територији Републике и обезбеђују средства солидарности за уједначавање услова за обезбеђивање права из обавезног здравственог осигурања на подручју филијала;
5) обезбеђују се финансијски и други услови за остваривање права на коришћење здравствене заштите у иностранству, односно за упућивање осигураних лица на лечење у иностранство;
6) доноси се  план рада за обезбеђивање права из обавезног здравственог осигурања у складу са плановима рада филијала;
7) доноси се финансијски план и завршни рачун Републичког фонда, у складу са законом;
8) закључују се  уговори са даваоцима здравствених услуга у складу са законом и обезбеђују средства за спровођење здравствене заштите на основу тих уговора;
9) преносе се средства за спровођење обавезног здравственог осигурања филијалама у складу са Законом;
10) обезбеђује се законито, наменско и економично коришћење средстава и стара се о увећању средстава на економским основама;
11) обезбеђује се непосредно, ефикасно, рационално и законито остваривање права из здравственог осигурања и организује обављање послова за спровођење осигурања;
12) организује се обављање послова за спровођење здравственог осигурања које се непосредно спроводи у Републичком фонду;
13) координира се  рад филијала и Покрајинског фонда;
14) организује се и врши контрола рада филијала, законитог и наменског коришћења средстава која се филијалама преносе за остваривање права из обавезног здравственог осигурања;
15) врши се контрола спровођења закључених уговора између филијала и давалаца здравствених услуга, односно врши контрола остваривања права из обавезног здравственог осигурања;
16) устројава се и организује матична евиденција и врши контрола послова матичне евиденције;
17) организује се и врши контрола и уједначавање рада првостепених и другостепених лекарских комисија;
18) обезбеђује се спровођење међународних уговора о обавезном здравственом осигурању;
19) води се евиденција и прати наплата доприноса, са надлежним органима, размењују подаци са надлежним органима о обвезницима доприноса за здравствено осигурање, као и други подаци везани за допринос;
20) пружа се потребна стручна помоћ осигураним лицима у вези са остваривањем права из здравственог осигурања и заштита њихових интереса по основу осигурања;
21) доносе се друга акта у складу са Законом и статутом;
22) обављају се послови у вези са управљањем и располагањем покретном и непокретном имовином;
23) обављају се послови у вези са накнадом штете  у  спровођењу  здравственог  осигурања;
24) спроводи се добровољно здравствено осигурање у складу са законом;
25) спроводи се поступак јавних набавки у име и за рачун Републичког фонда и давалаца здравствених  услуга у складу са законом;
26) врши се издавање исправа о здравственом осигурању и одговарајућих образаца за остваривање права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања уз накнаду за трошкове штампања;
27) израде пројеката, анализа и информација за потребе спровођења здравственог осигурања;
28) обављају се послови интерне ревизије и координирају активности за интерну ревизију корисника средстава Републичког фонда;
29) интерне контроле;
30) обављају се  и други послови утврђени законом,  статутом и актима Републичког фонда.