Финансијски извештаји

Годишњи извештаји:

2021. година

pdf Финансијски план за 2021. годину

2020. година

pdf Финансијски план за 2020. годину

2019. година

pdf Финансијски план за 2019. годину

2018. година

pdf Финансијски план за 2018. годину

pdf Извештај о извршењу финансијског плана за 2018. годину

pdf Извештај о финансијском пословању РФЗО за 2018. годину

pdf Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину

pdf Одлука о усвајању завршног рачуна за 2018. годину

2017. година

pdf Финансијски план за 2017. годину

pdf Извештај о извршењу финансијског плана за 2017. годину

pdf Извештај о финансијском пословању РФЗО за 2017. годину

pdf Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину

pdf Одлука о усвајању завршног рачуна за 2017. годину

2016. година

pdf Финансијски план за 2016. годину

pdf Одлука о изменама финансијског плана за 2016. годину

pdf Извештај о извршењу финансијског плана за 2016. годину

pdf Извештај о финансијском пословању РФЗО за 2016. годину

pdf Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину

pdf Одлука о усвајању завршног рачуна за 2016. годину

2015. година

pdf Финансијски план за 2015. годину

pdf Одлука о изменама финансијског плана за 2015. годину

pdf Извештај о извршењу финансијског плана за 2015. годину

pdf Извештај о финансијском пословању РФЗО за 2015. годину

pdf Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину са образложењем

pdf Одлука о усвајању завршног рачуна за 2015. годину

2014. година

pdf Финансијски план за 2014. годину/

pdf Извештај о извршењу финансијског плана за 2014. годину

pdf Извештај о финансијском пословању РФЗО за 2014. годину

pdf Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину

pdf Образложење консолидованог извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину

pdf Одлука о усвајању завршног рачуна за 2014. годину

pdf Одлука о изменама финансијског плана за 2014. годину

2013. година

pdf Финансијски план за 2013. годину

pdf Одлука о изменама и допунама финансијског плана за 2013. годину

pdf Одлука о изменама и допунама финансијског плана за 2013. годину

pdf Извештај o финансијскoм пословању Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину

pdf Извештај o извршењу финансијскoг плана за 2013. годину

pdf Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину

pdf Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину - Образложење

pdf Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина РФЗО на дан 31.12.2013.године

pdf Књиговодствена вредност имовине РФЗО по класификацији основних средстава на дан 31.12.2013.године

pdf Укупна књиговодствена вредност покретне и непокретне имовине РФЗО по класификацији основних средстава на дан 31.12.2013.године

pdf Одлука о усвајању завршног рачуна за 2013. годину

2012.година

pdf Финансијски план за 2012. годину

pdf Одлука о изменама и допунама финансијског плана за 2012. годину (I)

pdf Одлука о изменама и допунама финансијског плана за 2012. годину (II)

pdf Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина РФЗО на дан 31.12.2012.године

pdf Књиговодствена вредност имовине РФЗО по класификацији основних средстава на дан 31.12.2012.године

pdf Укупна књиговодствена вредност покретне и непокретне имовине РФЗО по класификацији основних средстава на дан 31.12.2012.

pdf  Извештај o финансијском пословању Републичког фонда за здравствено осигурање за 2012. годину

2011.година

pdf Финансијски план за 2011. годину

pdf Одлука о изменама и допунама финансијског плана за 2011. годину

pdf Одлука о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом РФЗО за 2011. годину

pdf Књиговодствена вредност имовине РФЗО по класификацији основних средстава на дан 31.12.2011.године

pdf Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина РФЗО на дан 31.12.2011.године

pdf Извештај o финансијскom пословању републичког фонда за здравствено осигурање за 2011. годину

2010.година

pdf Финансијски план за 2010. годину

pdf Одлука о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом РЗЗО за 2010. годину - 07. децембар 2010

pdf Одлука о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом РЗЗО за 2010. годину - 31. децембар 2010

pdf Одлука о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом РЗЗО за 2010. годину - септембар 2010

Структура прихода и расхода за 2010.годину

pdf Књиговодствена вредност непокретне и покретне имовине РЗЗО по класификацији основних средстава на дан 31.12.2010.године

pdf Преглед реализације фактурисаних лекова на рецепт и помагала на налог за 2010.годину

Завршни рачун РЗЗО за 2010.годину

Финансијски извештај за 2010.годину

pdf Извештај о извршењу финансијског плана РЗЗО за 2010.годину

pdf Извештај о финансијском пословању РЗЗО за 2010.годину

Консолидовани извештај РЗЗО за 2010.годину

pdfКонсолидовани извештај РЗЗО за 2010.годину

2009.година

pdf Финансијски план за 2009. годину

pdf Одлука о изменама и допунама финансијског плана за 2009. годину

pdf Одлука о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом РЗЗО за 2009. годину - јун 2009

pdf Одлука о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом РЗЗО за 2009. годину - фебруар 2010

Структура прихода и расхода за 2009.годину

pdf Књиговодствена вредност непокретне и покретне имовине РЗЗО по класификацији основних средстава на дан 31.12.2009.године

Завршни рачун РЗЗО за 2009.годину

Финансијски извештај за 2009.годину

pdf Извештај о извршењу финансијског плана РЗЗО за 2009.годину

pdf Извештај о финансијском пословању РЗЗО за 2009.годину

Консолидовани извештај РЗЗО за 2009.годину

pdf Консолидовани извештај РЗЗО за 2009.годину

pdf Консолидовани образац РЗЗО

pdf Извештаји о интерним ревизијама

pdf Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2009.годину

pdf Извештај о извршеној ревизији

pdf Извештај контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог трошења буџетских средстава за 2009.годину у Републичком заводу за здравствено осигурање

pdf Извештај контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог трошења буџетских средстава за 2009.годину код Покрајинског завода за здравствено осигурање

2008.година

pdf Финансијски извештај Републичког завода за здравствено осигурање за 2008. годину

pdf Биланс стања на дан 31.12.2008. године

end faq