Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција.

Осигураним лицима обезбеђују се и медицинско-техничка помагала потребна за лечење и рехабилитацију која омогућавају побољшање основних животних функција, омогућавају самосталан живот, омогућавају савладавање препрека у средини и спречавају суштинско погоршање здравственог стања или смрт осигураног лица.

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања уређују се врсте медицинско-техничких помагала, индикације за прописивање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала, рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и поступак остваривања права осигураних лица на помагала.

Осигураном лицу помагало прописује изабрани лекар, односно лекар одговарајуће специјалности за индикације прописане у Листи помагала а на основу медицинске документације којом се доказују те индикације. Медицинска документација на основу које се остварује право на помагало не може бити старија од 12 месеци.

За одређене врсте помагала која су прописана у Листи помагала лекарска комисија филијале Републичког фонда према седишту здравствене установе у којој осигурано лице има изабраног лекара, даје оцену о оправданости прописивања помагала.

Из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се следеће врсте помагала:

1. протетичка средства (протезе за горње екстремитете, протезе за доње екстремитете, спољна протеза за дојку);
2. ортотичка средства (ортозе за горње екстремитете, ортозе за доње екстремитете, ортозе за лечење ишчашених кукова, ортозе за кичму – спиналне ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе (ортопедске ципеле, инвалидска колица, помоћна помагала за олакшавање кретања (штаке, штап, сталак за ходање), остала помоћна помагала (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), санитарне справе (каниле, концентратор кисеоника, вентилатор за неинвазивну вентилацију, диск подлоге, кесе и самолепљиви једноделни комплет за илеостому, колостому, уростому, силиконски упијајући фластер, катетер, уринарни кондом, пелене, улошци за инконтиненцију, помагала за лечење и контролу шећерне болести);
4. очна помагала (наочаре, контактна сочива, тифлотехничка помагала);
5. слушна помагала (слушни апарати, заушни процесор, специјалне батерије за заушни процесор);
6. помагала за омогућавање гласа и говора (електроларингс) и
7. стоматолошке надокнаде (мобилне (покретне) зубне надокнаде за горњу и доњу вилицу, стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија ортофацијалног система).

Право на помагало утврђује матична филијала Републичког фонда оверавањем обрасца, осим за поједина помагала за која није предвиђена овера филијале (навлака за патрљак, еластични завој, спољна протеза за дојку, грудњак за спољну протезу за дојку, појас за трбушну килу, каниле, крема за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, трбушни еластични појас са отвором за стому, катетер, уринарни кондом, хиподермална игла, шприцеви и игле за давање инсулина, игле за пен шприц, специјалне батерије за заушни процесор).

У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године Републичком фонду од стране испоручиоца медицинско-техничких помагала фактурисано је 48.153.895 комада помагала и делова помагала. Укупно 283.957 осигураних лица у наведеном периоду остварило је право на помагало из средстава обавезног здравственог осигурања.

На име трошкова за медицинско-техничка помагала Републичком фонду, у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, фактурисана су помагала у износу од 3.526.892.696,50 динара, што је за 12%, односно 425.169.357,63 динара више него у истом периоду претходне године.

Од укупно фактурисаних средстава 61,65% је за помагала издата у апотекама, а 38,35% за помагала издата од стране ортопедских кућа.

У односу на укупан износ фактурисаних помагала у периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. године филијала Београд учествује са 21,99%, а затим следе Нови Сад са 8,12%, Ниш 6,06% и Крагујевац с 4,94%. Од осталих филијала по износу фактурисаних помагала издвајају се Ужице са 4,07%, Панчево са 3,88%, Сремска Митровица 3,84%, Смедерево 3,29%, Чачак 3,16% и Суботица 3%.

Преглед фактурисаног износа, процентуалног учешћа у укупном износу фактурисаних средстава и количине помагала и делова помагала приказан је у табели:

 

Фактурисано у динарима за период 01.01.-31.12.2016.

% у односу на укупан износ фактурисаних средстава

Количина издатих помагала и делова помагала

Београд

712.496.032,25

21,99%

10.179.943

Нови Сад

262.933.063,37

8,12%

3.663.038

Ниш

196.495.122,47

6,06%

2.399.216

Крагујевац

160.051.995,87

4,94%

2.207.153

Учице

132.039.272,99

4,07%

1.903.497

Панчево

125.739.479,45

3,88%

2.071.269

Сремска Митровица

124.579.876,54

3,84%

1.849.281

Смедерево

106.748.640,62

3,29%

1.402.968

Чачак

102.625.076,65

3,16%

1.576.886

Суботица

97.394.601,83

3%

1.582.773

По врсти помагала највише средстава издвојено је на посебне врсте помагала и санитарне справе, а затим слушна помагала, протезе, ортозе, очна помагала и помагала за омогућавање гласа и говора.

Преглед износа фактурисаних помагала по врсти помагала, за период 01.01.2016. -31.12.2016. године, приказан је у табели:

 

Врста помагала

 

Фактурисани износ

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

% осигураних лица у односу на укупан број који је остварио право на помагало

Посебне врсте помагала и санитарне справе

2.436.977.094,02

172.956

60,9%

Слушна помагала

430.009.276,08

14.341

5,06%

Протезе

277.696.018,00

14.665

5,17%

Ортозе

198.232.309,00

9.695

3,41%

Очна помагала

54.325.623,40

72.258

25,45%

Помагала за омогућавање гласа и говора

3.234.000

42

0,01%


Право на помагало, делове помагала, потрошни материјал за поједина помагала и одржавање помагала осигурано лице остварује код испоручиоца који је са Републичким фондом закључио уговор. Право на помагало реализује се код апотека и ортопедских предузећа, док право на стоматолошке надокнаде осигурана лица остварују у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

У апотекама осигурана лица остварују право на каниле, диск подлоге, кесе и самолепљиве једноделне комплете за илеостому, колостому и уростому, трбушни еластични појас, креме и пасте за негу илеостоме, колостоме и уростоме, силиконски упијајући фластер, урин катетере и уринарне кондоме, пелене, улошке за инконтиненцију и помагала за лечење и контролу шећерне болести.

Податак о помагалима која се реализују преко апотека а која су најчешће издавана осигураним лицима у 2016. години, са податком о количини издатих помагала и броју осигураних лица који је остварио право на помагало, приказан је у табели:

Помагало

Фактурисани износ

Количина издатог помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

Тест траке за апарат (са или без ланцета)

569.451.152,46

16.296.468

31.184

Диск подлога са кесама за колостому

453.034.708,92

3.203.212

11.881

Игле за пен шприц

264.108.693,98

16.872.837

100.203

Пелене

218.769.589,76

5.095.097

12.943

Диск подлога са кесама за илеостому

150.329.990,01

704.534

3.587


За помагала за лечење и контролу шећерне болести (комплет пластичних шрицева и игала за давање инсулина за једнократну употребу, пен шприц, игле за пен шприц, урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у урину, апарат за самоконтролу шећера у крви, тест траке за апарат (са или без ланцета), спољна портабилна инсулинска пумпа, потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу) за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године, издата су помагала у износу са од 1.105.518.081,74 динара, што је за 9,35% више него у истом периоду претходне године. 129.962 осигурана лица оболела од Diabetes mellitus-a остварила су право на неко од помагала за лечење и контролу шећерне болести, односно 3% осигураних лица мање него у 2015. години.

У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године за помагала из стома програма (диск подлога са кесама за илеостому, самолепљиви једноделни комплет за илеостому, диск подлога са кесама за колостому, самолепљиви једноделни комплет за колостому, диск подлога са кесама за уростому, самолепљиви једноделни комплет за уростому, крема за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, трбушни еластични појас са отвором за стому), која се обезбеђују осигураним лицима са изведеном стомом после тешких операција гастроинтестиналног и урогениталног система, обезбеђена су помагала у вредности од 760.626.866,19 динара, односно издата су помагала за 17.775 осигураних лица са изведеном стомом. Право на ова помагала остварило је 17,2% осигураних лица мање него у 2015. години.

Када су у питању помагала која осигурана лица користе код индикције ретенције или инконтиненције урина и/или столице осигурана лица користе стални Foley урин катетер са урин кесама са испустом, урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса), уринарни кондом са урин кесама са испустом, пелене и улошке за инконтиненцију. У периоду од 01.01.2016. - 31.12.2016. године осигураним лицима ова помагала издата су у износу од 316.770.780,78 динара, односно 8,7% више него у 2015. години, а 12.153 осигурана лица остваривала су право на ову врсту помагала у извештајном периоду. Од значаја је чињеница да је осигураним лицима издато 5.059.097 комада пелена, односно 135.558 уринарних кондома и урин катетера 402.100. Осигураним лицима у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године испоручено је и 6.926 уложака за инконтиненцију.

У односу на 2015. годину помагала која бележе највећи раст, а издају се у апотекама, приказана су у табели:

                 Период

Помагало

01.01.-31.12.2015.

01.01.-31.12.2016.

Индекс раста

Улошци за инконтиненцију

2.700

6.926

256

Потрошни материјал за

спољну портабилну

инсулинску пумпу

119.970

137.742

114

Диск подлога са кесама за

илеостому

704.534

790.772

112

Урин катетер за једнократну

употребу (без урин кеса)

266.542

299.830

112

Тест траке за апарат (са или без ланцета)

16.296.468

18.320.665

112

У периоду од 01.01.2016. - 31.12.2016. године поједина помагала, која се издају преко апотека, бележе смањене количине издавања у односу на 2015. годину, а посебно се издвајају електрични инхалатор са маском, трбушни еластични појас са отвором за стому и хиподермална игла.

Код ортопедских предузећа осигурана лица остварују право на протезе, ортозе, ортопедске ципеле, инвалидска колица, помагала за олакшавање кретања, помоћна помагала, санитарне справе које се не набављају преко апотека (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), слушна помагала и очна помагала.

Податак о помагалима која се реализују преко ортопедских предузећа а која су најчешће издавана осигураним лицима у 2016. години, са податком о количини издатих помагала и броју осигураних лица који је остварио право на помагало, приказан је у табели:

Помагало

Фактурисани износ

Количина издатог помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

Слушна помагала

430.009.276,08

107.051

14.341

Протезе за доње екстремитете

267.760.864,00

33.037

14.217

Ортозе за кичму

130.257.155

6.787

6.787

Ортозе за горње екстремитете

2.045.205,00

223

189

Инвалидска колица

101.712.018,94

1.571

1.571

У периоду од 01.01.2016. - 31.12.2016. године из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђено је 69 заушних процесора, помагала које се почев од 01.01.2015. године осигураним лицима са уграђеним кохлеарним имплантатом обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, као и 38 вентилатора за неинвазивну вентилацију који користе осигурана лица оболела од различитих болести које за последицу имају слабост мишића неопходних за дисање.

У односу на 2015. годину помагала која бележе највећи раст, а издају се у ортопедским предузећима, приказана су у табели:

                Период

Помагало

01.01.-31.12.2015.

01.01.-31.12.2016.

Индекс раста

Помагала за омогућавање гласа и говора

26

42

161

Протезе за доње екстремитете

18.540

33.037

178

Санитарне справе

555

845

152

Ортозе за горње екстремитете

182

223

122

Слушна помагала

95.275

107.051

112

У периоду од 01.01.2016. - 31.12.2016. године поједина помагала која се издају у ортопедским кућама, бележе смањене количине издавања у односу на 2015. годину, а посебно се издвајају протезе за горње екстремитете, ортозе за лечење ишчашених кукова и ортопедске ципеле.