Oбавештење о подношењу захтева за повраћај више уплаћених средстава за здравствену картицу

Републичком фонду за здравствено осигурање подношени су захтеви за повраћај више уплаћених средстава од стране физичких лица - осигураника и правних лица-послодаваца који су извршили уплату вишег износа средстава за једну здравствену картицу од износа утврђеног Одлуком о висини трошкова за издавање здравствене картице („Службени гласник РС“, бр. 131/14 и 94/16), који су извршили више уплата за једну здравствену картицу и сл.

Повраћај више уплаћених средстава Републички фонд за здравствено осигурње ће извршити на основу поднетих захтева и то:

1. Осигураници - физичка лица

Подносе писани захтев за повраћај више уплаћеног износа филијали Републичког фонда за здравствено осигурање на чији рачун су по унетој шифри општине из позива на број одобрења уплаћена средства у вишем износу, који садржи:

-образложење погрешне уплате (разлог, место и датум уплате, ЈМБГ, име и презиме уплатиоца, адресе уплатиоца и друге битне податке неопходне за идентификацију уплатиоца и идентификацију лица за које је извршена уплата);

-износ који је погрешно уплаћен;

-ЕНГ број уплате за захтев поднет преко Портала е-Управе;

-име и презиме примаоца и број рачуна у банци на који ће се извршити повраћај средстава;

-потпис, читко име и презиме, адреса, контакт телефон, e-mail адреса.


Уз захтев се прилаже:
-оригинал уплатница;

-оригинална потврда о спроведеним плаћањима путем е- bankinga и m-bankinga оверена и потписана од стране одговорног лица носиоца платног промета;

-копија картице са рачуном на који ће се извршити повраћај средстава.

Захтев се може поднети на писарници седишта филијале којој су погрешно/више уплаћена финансијска средства или предати препорученом пошиљком преко ЈП Пошта или других достављача на адресу седишта филијале на коју је уплаћен приход.

Адресе филијала објављене су на сајту РФЗО: http://www.rfzo.rs/index.php/kontakt-top-menu.

Шифре општина за физичка лица објављена су на сајту РФЗО: http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/ekartica/ekartica-urucivanje?id=880

2. Послодавци


Послодавци подносе писани захтев за поврћај више уплаћеног износа финансијских средстава са прецизним навођењем лица за која је извршена исправна уплата и навођењем лица за која је извршена погрешна уплата, ЈМБГ, датум уплате, доказ о извршеној уплати, ПИБ, МБ, потпис овлашћеног лица, адреса, контакт телефон и e-mail адреса.

Уз захтев се прилаже:

-извод са рачуна оверен потписом и печатом носиоца платног промета преко којег је спроведено плаћање (банка, пошта и др.);

-спецификација лица за која је потребно извршити повраћај погрешно уплаћених финансијских средстава;

-спецификација лица за која је извршена исправна уплата кроз извод;

-број рачуна на који ће се извршити повраћај средстава.

Захтев се може поднети на писарници седишта филијале којој су погрешно/више уплаћена финансијска средства или предати препорученом пошиљком преко ЈП Пошта или других достављача на адресу седишта филијале на коју је уплаћен приход.

Шифре општина за правна лица објављена су на сајту РФЗО: http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/ekartica/ekartica-urucivanje?id=881 

 

НАПОМЕНА:

Сви поднети захтеви биће обрађени и решени у најкраћем року.

Непотпуни захтеви неће бити разматрани. Републички фонд ће подносиоца захтева контактирати на бази достављених података (e-mail адреса, контакт телефон) у вези са документацијом коју је потребно доставити у циљу комплетирања захтева.