Информација о активностима које се односе на стављање нових лекова на листу лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања уз закључење посебних уговора

Централна комисија за лекове, састављена од 11 еминентних стручњака из области медицине, образована Одлуком Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној дана 23.09.2016. године усвојила је списак приоритетних лекова за које је предложено Републичком фонду за здравствено осигурање да започне преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет, у циљу разматрања могућности за закључење посебних уговора за те лекове. Наведени списак лекова објављен је на сајту Републичког фонда у делу Осигурана Лица-Лекови- Централна комисија за лекове.

Управни и Надзорни одбор Републичког фонда су дана 26.09.2016. године, образовали Комисију за преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет ради закључења посебних уговора. Задатак Комисије за преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет ради закључења посебних уговора је да у име Републичког фонда, обави преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет, који су поднели захтеве за стављање лекова на Листу лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, по основу закључења посебних уговора и дали понуду за закључење посебних уговора у складу са дефинисаним моделима посебних уговора. Комисија за преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет ради закључења посебних уговора, ће приоритетно преговарати са носиоцима дозволе за лек, за лекове који су одлуком Централне комисије за лекове дефинисани као приоритет.

Дана 27.09.2016. године, Комисија за преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет ради закључења посебних уговора, је свим потенцијално заинтересованим компанијама доставила два модела посебних уговора које је израдила Радна група Републичког фонда за израду модела посебних уговора за стављање лека на Листу лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Како је задатак Комисије за преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет ради закључења посебних уговора,да приоритетно преговара са носиоцима дозволе за лекове са списка приоритетних лекова који је усвојила Централна комисија за лекове, Комисија за преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет ради закључења посебних уговора, је истог дана упутила допис носиоцима дозволе за лекове са списка приоритетних лекова, којим је доставила два модела посебних уговора и позив да у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема дописа, доставе предлог за лекове из списка приоритетних лекова, у форми достављених модела посебних уговора.

По добијању предлога за закључење посебних уговора од заинтересованих носилаца дозволе, Комисија за преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет ради закључења посебних уговора, ће наставити даље активности и обавити преговоре са носиоцима дозволе за лекове из списка приоритетних лекова о условима закључења посебних уговора.Након обављених преговора Комисија за преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет ради закључења посебних уговора,ће доставити извештај о резултатима преговора Централној комисији за лекове и Управном одбору Републичког фонда. На основу мишљења Централне комисије за лекове, уз сагласност Управног одбора директор Републичког фонда ће закључити посебне уговоре са носиоцима дозволе за лек.

После закључења посебних уговора Централна комисија за лекове ће у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16-др. Закон) и Правилником о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова („Службени гласник РС”, бр. 41/14, 125/14 и 48/15) донети одлуку о стављању лекова на Листу лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Након тога Управни одбор доноси општи акт којим утврђује Листу лекова, који се по спроведеном законом прописаном поступку добијања сагласности Владе објављује у „Службеном гласнику РС“.

Напомињемо, да посебни уговори ступају на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем од стране овлашћених лица уговорних страна и стављањем лека на Листу лекова на начин и у складу са поступком прописаним Правилником о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова.