Здравствене установе чији су подрачуни у блокади

Републички фонд, у циљу обезбеђивања спровођења обавезног здравственог осигурања, закључује уговоре са здравственим установама, којима су уређени међусобни односи уговорних страна, права и обавезе по основу уговора као и укупан износ финансијских средства, односно износ финансијских средстава по појединачним наменама (плате запослених у здравственим установама, средства за лекове, уградни материјал, санитетски и медицински потрошни материјал, исхрана болесника, енергенти и др.) .

Републички фонд редовно извршава уговорне обавезе према здравственим установама, односно врши пренос финансијских средстава неопходних за спровођење здравствене заштите.

Међутим, појединим здравственим установама су подрачуни у блокади због  несавесног поступања одговорних лица здравствених установа у делу преузимања обавеза за које здравствена установа није обезбедила изворе финансирања у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему.

На основу података о износу блокаде подрачуна здравствених установа исказаним на сајту Народне банке Србије, дана 09.09.2016. године  и информације добијене од укупно 19 здравствених установа које  су  имале блокиране подрачуне, у наставку текста дат је преглед здравствених установа са укупним износом блокаде, датумом блокаде подрачуна, као и основ блокаде на дан 09.09.2016. године

ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ СУ ПОДРАЧУНИ У БЛОКАДИ НА ДАН  09.09.2016. године  
 
Р.Б. Назив здравствене установе Укупан износ блокаде на дан 09.09.2016.године подаци преузети са сајта - НБС Укупан износ блокаде на дан 09.09.2016.године по обавештењу Здравствене установе Датум блокаде Разлог блокаде  
  1 2 3 4 5  
1. ДЗ ПРИШТИНА 3.099.215,00 7.103.586,00 26.06.2008.  Судска извршна решења по тужбама  радника и према добављачима  
2. ЗЦ КЊАЖЕВАЦ 118.604.250,00 118.604.250,00 25.07.2011. Неизмирене обавезе за лекове и санитетски материјал према добављачима и радницима  
3. ДЗ ЖИТОРАЂА 13.669.283,00 13.669.283,00 20.05.2013. Неисплаћени судски трошкови и камате,неисплаћене зараде, добављачи за лекове и санитески материјал,енергенте, канцеларијски материјал, бензин за превоз болесника  
4. ДЗ ЛЕСКОВАЦ 187.223.333,00 277.292.712,00 19.07.2013. Плате и друга лична примања запослених у стоматолошкој служби и других запослених који су у статусу неуговорених радника, ( основица увећана за камату према обавештењу ЗУ )  
5. СПБ БУЈАНОВАЧКА БАЊА 16.282.956,00 16.282.956,00 02.09.2014.  Судска извршна решења по тужбама  радника и према добављачима  
6. КБЦ ПРИШТИНА 4.753.057,00 6.704.869,00 09.09.2014. Спорови из радних односа  
7. ДЗ ЂУПРИЈА 152.715.044,00 152.715.044,00 10.12.2014. Судске пресуде неуговорених радника за плате и др. лична примања.Тужбе добављача за лекове на рецепт;Пореска управа по записницима о неплаћеним порезима и доприносима; ПДВ  
8. ЗЦ СУРДУЛИЦА 18.168.947,00 18.168.947,00 02.02.2015.  Судска извршна решења по тужбама радника,извршна решења за обавезе према добављачима  
9. ЗЦ УЖИЦЕ 56.079.883,00 56.079.883,00 23.03.2015. Тужбе запослених за неисплаћен рад недељом за период 2010 - 2013, одвојен живот, дневнице за службени пут,тужбе добављача  
10. ДЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 13.016.921,00 13.016.921,00 17.04.2015. Судска извршна решења запослених за неизмирене зараде,судски парнични трошкови и камате  
11. ЗАВОД ЗА ХМП НИШ 10.017.839,00 11.422.943,00 27.11.2015. Извршне судске пресуде од стране радника; разлика у износу од 1.402.526,00 односи се на зарачунату камату  
12. АПОТЕКА ПАНЧЕВО 456.312.289,00 456.312.160,00 31.12.2015. Неизмирене обавезе према добављачима за лекове и помагала и материјалне трошкове,пореској управи и запосленима  
13. ДЗ МАЈДАНПЕК 7.885.826,00 7.885.826,00 10.03.2016. Тужба пацијента због неадекватно пружене здравствене заштите  
14. ОБ БОР 6.840.960,00 6.840.960,00 24.03.2016. Тужбе радника за неадекватно пружену здравствену заштиту и несавесно лечење пацијента  
15. ЗЦ ВРАЊЕ 29.551.013,00 29.763.094,00 11.5.2016.  Судска извршна решења по тужбама  радника,извршна решења за обавезе према добављачима  
16. *ОБ ВРШАЦ 6.566.188,00 8.335.806,00 19.05.2016. Кредит Развојног Фонда АП Војводине  
17. ОБ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 5.090.906,00 5.148.900,00 29.08.2016. Добављач за медицинске апарате ( укупан износ блокаде до краја исплате зависи и од износа камате )  
18. ОБ ЈАГОДИНА 81.760.696,00 159.224.033,00 05.09.2016. Тужба ЈП " Србијагас" - Нови Сад (наведени износ није обухватио припадајућу законску затезну камату до исплате дуга према обавештењу установе )  
19. КБЦ  ДРАГИША МИШОВИЋ 110.279.157,00 110.279.157,00 26.07.2016. Судски спор са наследником земљишта изузетог за потребе Железничке болнице, правног претходника ове установе 1960.године.  
УКУПНО: 1.297.917.763,00 1.474.851.330,00      

   

     * Дана 16.09.2016 године, подрачун ОБ Вршац је деблокиран.

Републички фонд истиче да  није утицао на блокаду подрачуна здравствених установа, што се закључује из образложења здравствених установа о разлозима блокаде подрачуна.

Здравственим установама које имају блокаду подрачуна Републички фонд измирује уговорне обавезе путем уговора о асигнацији, директним плаћањем обавеза добављачу здравствене установе, а у складу са Закључком Владе Републике Србије .

У 2015. години по уговорима о асигнацији Републички фонд је извршио пренос средстава добављачима  у износу од 1,6 милијарди динара, а  од почетка 2016 година па до данас извршио је пренос у износу око 1,4 милијарде  динара добављачима,  у име и за рачун здравствених установа, чији су подрачуни били у блокади.

Напомињемо да Републички фонд сходно одредбама члана 159. Закона о здравственој заштити, и Закључка Владе Републике Србије, средства за плате, накнаде плата, као и наканду трошкова превоза за долазак на рад и повратак са рада, јубиларне награде и отпремнине, за уговорени број радника преноси на посебан подрачун који не подлеже принудној наплати.

Републички фонд својим поступањем није утицао на блокаду подрачуна здравствених установа и нема правни основ да спроводи њихову деблокаду, с обзиром на то да је већ извршио уговорне обавезе према здравственим установама за претходни период.