ИЗВЕШТАЈ o медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

У складу са Законом о здравственом осигурању осигурана лица остварују право на рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у амбулантно-поликлиничким условима или у оквиру болничког лечења основне болести.

Правилником о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију прописано је да се продужена рехабилитација спроводи као лечење или као превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести, за индикације наведене у Листи индикација. Оба начина лечења спроводе се кроз прописане рехабилитационе процедуре.

Предлог за упућивање на продужену рехабилитацију даје изабрани лекар на упуту за стационарно лечење или три лекара одговарајуће специјалности здравствене установе у којој се осигурано лице налази на стационарном лечењу основне болести.

Оцену оправданости упућивања на продужену рехабилитацију, као и дужину трајања већ започете продужене рехабилитације, даје надлежна лекарска комисија филијале на основу увида у приложену медицинску документацију у складу са Листом индикација. Лекарска комисија одређује и здравствену установу за рехабилитацију у коју се врши упућивање у складу са Уредбом о Плану мреже здравствених установа са којом је Републички фонд закључио уговор. Продужена рехабилитација спроводи се у здравственој установи за рехабилитацију у којој ће се у најкраћем року започети спровођење рехабилитације и која је најближа месту пребивалишта осигураног лица.

У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године лекарске комисије Републичког фонда донеле су оцену о испуњености услова за стационарну рехабилитацију за 25.521 осигураних лица, односно 24,48% осигураних лица више него у истом периоду претходне године. Упућеним осигураним лицима призната је рехабилитација у трајању од 518.869 дана, односно за 6,75% дана продужене рехабилитације више него у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године.

Републички фонд за здравствено осигурање за осигурана лица упуће на медицинску рехабилитациј у стационарну здравствену установу на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године, уплатио је средства у износу од 1.277.816.465,38 динара.

У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године највећи број осигураних лица упућен је на рехабилитацију у Специјалну болницу за лечење и рехабилитацију „Меркур”, Врњачка бања, затим у Институт за рехабилитацију, Београд, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш, Специјалну болница за рехабилитацију „Рибарска Бања”, Крушевац и у Специјалну болницу за неуролошка и посттрауматска стања, Стари Сланкамен.

Преглед броја упућених лица по рехабилитационим центрима у које је упућено највише осигураника, са процентима упућених у односу на укупан број упућених и број дана признате рехабилитације приказан је у табели:

 

Специјална болница за лечење и рх „Меркур”, Врњачка бања

 Институт за рх, Београд

Институт за лечење и рх „Нишка Бања“, Ниш

Специјална болница за рх Рибарска Бања”, Крушевац

Специјална болница за неуролошка и посттрауматска стања, Стари Сланкамен
Број упућених осигураника 5.550 3.600 3.050 1.792

1.776

% упућених у односу на укупан број упућених 21,74%

14,10%

11,95%

7,02%

6,95%
Број дана признате рх

61.117

80.372

65.284

41.501

48.507

 

У односу на укупан број упућених на стационарну рехабилитацију у целој Србији, Филијала за град Београд учествује са 19,37%, а затим следе Филијале Нови Сад, Ниш, Ужице и Сремска Митровица.

Преглед највећег броја упућених лица по филијалама, са процентима упућених у односу на укупан број упућених и број дана признате рехабилитације приказан је у табели:

  Београд Нови Сад Ниш Ужице Сремска Митровица
Број упућених осигураника 4.944 2.020 1.521 1.432 1.195
% упућених у односу на укупан број упућених

19,37%

7,91%

5,95%

5,61%

4,68%

Број дана признате рх 100.283 44.530 30.091 28.804 25.730

 

Најчешће дијагнозе због којих је 25.521 осигураних лица у Србији упућено на медицинску рехабилитацију у посматраном периоду су:

-одузетост једне половине тела потпуна, или делимична тешког степена (Hemiplegia flacida и Hemiplegia spastica или тешка хемипареза од III до IV степена),

-прелом натколенице Fractura femoris),

-стање након уградње ендопротезе кука или колена укључујући ревизију и парцијалну замену ендопротезе,

-прелом потколенице (Fractura cruris, regionem talocruralem, includens) и

-акутни инфаркт срца и поновљени инфаркт срца (Infarctus myocardii acutus и Infarctus myocardii recidivus acutus).

Преглед најчешћих дијагноза, са процентима упућених у односу на укупан број упућених и број дана признате рехабилитације приказан је у табели:

  Одузетост једне половине тела

 Прелом натколенице

Уградње ендопротезе кука или колена

Прелом потколенице

 Акутни инфаркт срца

Број упућених осигураника 3.732 3.449 2.866 2.016 1.535
% упућених у односу на укупан број упућених

14,62%

13,51%

11,22%

7,89%

6,01%

Број дана признате рх 104.596 69.497 79.480 40.732 32.233

 

Лекарске комисије Републичког фонда, од укупно 25.521 упућених на рехабилитацију у првој половини 2016. године, због превенције погоршања, односно настанка компликација код оболелих од шећерне болести (Diabetes mellitus), који су на терапији инсулином за узраст преко 18 година, упутиле 5.169 осигураних лица, односно 20,25% са 51.869 дана прописаних рехабилитационих процедура.

Продужење рехабилитације се може одобрити ако се у току спровођења продужене рехабилитације постигну очекивани резултати и ако се продужењем трајања рехабилитације ти резултати могу побољшати, за случајеве предвиђене у Листи индикација. Од укупног броја упућених осигураних лица за њих 3.931 одобрено је продужење стационарне рехабилитације у трајању од још 83.900 дана. Највише продужења одобрено је за дијагнозу одузетости једне половине тела и прелом натколенице.

Рехабилитација деце до 18 година живота, као најосетљивије категорије осигураних лица, спроведена је код њих 996, односно 3,90% упућених на стационарну рехабилитацију су деца. Њима је призната рехабилитација у трајању од 16.802 дана. Разлози упућивања деце су:

-превенција настанка компликација код оболелих од шећерне болести (Diabetes mellitus) на терапији инсулином за узраст до 18 година у 228 случајeва, са укупно 2.300 дана,

-превенција настанка компликација код гојазности (Obesitas) за узраст од 12 до 18 година код 200 деце и 2.754 дана рехабилитационих процедура,

-наставак лечења због различитих обољења код 568 деце са укупно 11.748 дана продужене рехабилитације, од чега је због рехабилитације после лечења деце од злоћудних тумора упућено њих 27 са укупно 438 дана медицинске рехабилитације.