Обавештење у вези са текстом "Нема операција катаракте због грешке РФЗО", објављеног у листу "Блиц" 27.априла 2016. године

Наводи да „нема опeрација катаракте због грешке РФЗО“ нису тачни.

Наиме, Републички фонд за здравствено осигурање је спровео поступак јавне набавке Интраокуларних сочива, број 404-1-110/15-18 и са изабраним понуђачима закључио оквирне споразуме на период од 2 године, за укупно 26.374 сочива, и то:

- Дана 9.10.2015. године, оквирни споразум број 64-1/15 за Интраокуларна тврда (ПММА) предњекоморна сочива, у количини од 569 комада,
- Дана 12.10.2015. године, оквирни споразум број 64-2/15 за Интраокуларна тврда (ПММА) сочива за дужичну фиксацију, у количини од 134 комада,
- Дана 19.10.2015. године, оквирни споразум број 64-3/15 за Интраокуларна тврда (ПММА) задњекоморна сочива, у количини од 6.151 комада,
- Дана 17.2.2016. године, оквирни споразум број 64-4/15 за Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата, изливена у комаду, у количини од 4.991 комада,
- Дана 11.3.2016. године, оквирни споразум број 64-5/15 за Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофилног акрилата, изливена у комаду, у количини од 14.529 комада.

Уговоре о јавној набавци закључују саме здравствене установе и на тај начин непосредно реализују јавну набавку вршећи периодична требовања у складу са својим потребама.

Сходно наведеном, а како је РФЗО закључио оквирне споразуме на период од 2 године, обезбеђен је континуитет у снабдевању.

У случају када постоји повреда одредаба уговора, односно несавесно понашање Добављача које доводи до проблема у испоруци сочива, па самим тим и застоја у вршењу операција катаракте, здравственим установама стоји на располагању уговорна казна, као и раскид уговора, што је и утврђено уговором. РФЗО у таквим ситуацијама одмах реагује, те након реализовања достављеног средства обезбеђења спроводи нови поступак јавне набавке. Посебно напомињемо да РФЗО у случају било каквих застоја у реализацији уговора, у сталним контактима са здравственим установама и Добављачима, решава све евентуалне проблеме у циљу обезбеђења континуитета оставривања здравствене заштите.

Тврдња да „нема опeрација катаракте због грешке РФЗО“ није тачна. Испорука свих врста сочива врши се у континуитету од потписивања оквирних споразума са Добављачима. Једини повод за обраћање Добављача РФЗО је био начин фактурисања ињектора и кертриџа, због паковања истих од по 10 комада, што није утицало на редовну испоруку сочива. Наиме, један изабрани Добављач за једну врсту сочива, није могао да испоручи сочиво са припадајућим ињектором за једнократну употребу за свако интраокуларно сочиво, јер исти, како је и сам навео, у допису након закључења оквирног споразума, односно уговора, поседује ињекторе и кертриџе у паковањима од по 10 комада, те због тога не може да испоручује у појединачним паковањима.

Добављач се писменим путем обратио дана 29.3.2016. године РФЗО, на који је РФЗО, дана 4.4.2016. године доставио одговор, у коме је навео начин решевања настале ситуације. У наведеном допису РФЗО се нигде не наводи да се било шта испоручује гратис већ да фактура мора бити у складу са уговором, техничком спецификацијом, односно понудом, где је јасно наведено уз колико сочива се испоручује ињектор, односно кертриџ.

Сви наведени подаци који поткрепљују изнете тврдње могу се наћи на интернет страници РФЗО, односно на следећој адреси www.javnenabavke.rfzo.rs  и доступне су јавности.

РФЗО посебно напомиње да нема сазнања да је дошло до прекида испоруке сочива у периоду решавања питања начина фактурисања.

У вези са наводима „Међутим, слачајност или не, операције катаракте у приватним клиникама, које су склопиле уговор са РФЗО због предугачких листa чекања, без икаквих проблема се спроводе.“ напомињемо да су уговори са приватним клиникама закључени на иницијативу Министарства здравља, чији су тимови координатора, који су иначе и задужени за листе чекања, на основу спроведених анализа закључили да су листе чекања за операције катаракте са уградњом интраокуларних сочива најдуже и да је потребно укључивање приватних здравствених установа како би се време чекања на операције смањило.

Имајући у виду наведену иницијативу Министарства здравља, као и мишљење Института за јавно здравље „Батут“ о потреби закључивања уговора са приватним здравственим установама у којима ће се пружати услуге операције катаракте са уградњом интраокуларних сочива, Републички фонд је дана 17.02.2016.године објавио јавни позив за закључивање уговора за наведене услуге. Након објављеног јавног позива, закључно са 18.04.2016.године Републички фонд је закључио уговоре са 10 приватних здравствених установа за пружање услуга операције катаракте са уградњом интраокуларних сочива.

Иначе на листи чекања за операцију катаракте са уградњом интраокуларних сочива на дан 27.04.2016. године са заказаним пријемом у здравственим установама у Плану мреже почев од 01.07.2016. године чека укупно 27.506 осигураних лица. Листе чекања за операцију катаракте са уградњом интраокуларних сочива су најдуже у здравственим установама терцијарног нивоа здравствене заштите и то у Клиничком центру Војводине где чека 5.373 осигураних лица, затим у Клиничко болничком центру Звездара где чека 5.357 осигураних лица и Клиничком центру Србије где чека 5.128 осигураних лица, док су у осталим здравственим установама листе чекања краће.

Републички фонд је почев од 31.03.2016. године започео са анкетирањем осигураних лица, која се налазе на Листи чекања за операцију катаракте, које ће се извршити у здравственим установама ван Плана мреже здравствених установа. Међутим, у поступку анкетирања је утврђено да се на листама чекања налазе и лица која су преминула, затим лица која су операцију катаракте извршила о свом трошку, као и лица која још увек немају индикацију за оперативно лечење катаракте. Имајући у виду да попуњавање и ажурирање листа чекања у надлежности здравствених установа недвосмислено произилази да здравствене установе нередовно ажурирају листе чекања што доводи до тога да се на листама чекања налази већи број осигураних лица него што је то реално.

Напомињемо да Републички фонд континуирано предузима активности и мере у оквиру својих надлежности, како би се смањиле листе чекања и омогућило осигураним лицима да остваре право на операције катаракте са уградњом интраокуларних сочива у што краћем року, с тим да указујемо да је за достизање наведног циља неопходно активно учешће свих субјеката у здравственом систему, нарочито здравствених установа које ове услуге пружају и у чијој је недлежности формирање листа чекања и ажурирање истих.

Такође напомињемо да је извршена провера навода из објављеног текста да пензионер Мирко Светозаревић из Београда већ 25 месеци чека на уградњу сочива. Према подацима о осигураним лицима која су на листама чекања, са којима располаже Републички фонд, а које формирају и достављају здравствене установе, лице Мирко Светозаревић се не налази ни на једној листи чекања, а самим тим се не налази ни на листи чекања за операцију катаракте са уградњом интраокуларних сочива. С тим у вези, молимо Вас да нам доставите прецизне податке о лицу за које имате сазнања да чека 25 месеци на уградњу сочива и коме иста није омогућена, а како би Републички фонд предузео мере из своје надлежности и истом омогућио остваривање права на наведену операцију у складу са прописима који регулишу ову област.