Информација у вези преноса средстава за новчане накнаде и отпремнине запосленима у здравственим установама

Одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), између осталог је дефинисан и начин и поступак достављања захтева и исплате средстава здравственим установама, за новчане накнаде, односно отпремнине за запослене, којима је, у складу са овим законом, престао радни однос.

Поступајући по наведеном Закону, здравствене установе су доставиле Републичком фонду за здравствено осигурање, захтеве за одобравање средстава за исплату новчане накнаде, односно отпремнина, за запослене којима је престао радни однос. Здравствене установе су биле дужне да обрачун висине накнаде и отпремнине, спроведу у складу са наведеним законом и инструкцијама Министарства здравља, које су им прослеђиване од стране Министарства или преко Републичког фонда за здравствено осигурање.

Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Републике Србије а Републичком фонду су пренета дана 10. марта и 1.априла 2016. године. Истог дана Републички фонд је примљена средства пренео здравственим установама, а према распореду који је Републичком фонду доставило Министарство здравља.

Напомињемо да један мањи број здравствених установа није спровео обрачун у складу са инструкцијама Министарства здравља, те је исте Министарство искључило са списка здравствених установа којима су средства за новчане накнаде пренета 1. априла 2016. године.

Републички фонд ће и у будуће поступати искључиво по налозима Министарства здравља уз чију сагласност здравствене установе спроводе рационализацију.