Закључени уговори са даваоцем здравствених услуга за 2016. годину

У децембру месецу 2015. године на Управном одбору Републичког фонда донет је Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину.

У складу са наведеним Правилником закључно са 31.12.2015. године закључени су уговори са 969 давалаца здравствених услуга и то:

  • са 296 здравствених установа примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа;
  • са 20 установа специјализованих за продужену рехабилитацију из Плана мреже здравствених установа;
  • са 25 института/завода за јавно здравље из Плана мреже здравствених установа;
  • са 9 здравствених установа (Војномедицински центар Нови Сад, Војна болница Ниш, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Институт за трансфузију крви Србије, Завод за трансфузију крви Војводине, Завод за трансфузију крви Ниш, Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завода) из Плана мреже здравствених установа;
  • са 56 установа социјалне заштите;
  • са 5 здравствних установа ван Плана мреже здравствених установа и то са:

- Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду,
- Заводом за здравствену заштиту радника железнице Србије,
- Основном школом Милан Петровић из Новог Сада,
- Медицинским факултетом Универзитета у Београду и
- Медицинским факултетом у Приштини

  • са 558 апотека ван Плана мреже здравствених установа (приватне апотеке)

Закључно са 31.12.2015. године све здравствене установе потписале су уговор са Републичким фондом. Војномедицинска академија, као здравствена установа која је делом капацитета укључена у План мреже здравствених установа, потписала је 19.01.2016. године уговор са Републичким фондом.

Војномедицинка академија је крајем 2007 године, обухваћенa Планом мреже здравствених установа („Сл.гласник РС“ број: 119/07) са 500 постеља. Републички фонд са Војномедицинском академијом од 2008. године па до данас закључује Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите под истим условима као са здравственим установама секундарне и терцијарне здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа, и то откупом Плана рада за број постеља за које је Војномедицинска академија укључена у План мреже здравствених установа.

За откуп Плана рада здравствним установама из Плана мреже, Републички фонд уговара и преноси средства за следеће накнаде:

- плате и накнаде плата за уговорени броја радника,
- трошкови за долазак и одлазак са рада запослених,
- исхрана болесника,
- трошкови енергената,
- материјални трошкови и
- лекови и медицинска потрошна средства.

Наведене накнаде за откуп Плана рада уговарају се и са ВМА.

Републички фонд са Војномедицинском академијом уговара плате и накнаде плата за 857 радника који се финансирају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

У току 2015. године објављена је измена Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга којом су између осталог извршене измене уговорених накнада Војномедицинској академији, у складу са критеријумима за утврђивање накнада. Овим изменама укупно уговорена накнада Војномедицинској академији увећана је за 137.625.000,00 динара.
На основу свега изнетог Републички фонд према Војномедицинској академији извршава обавезе у складу са потписаним уговором. Такође Републички фонд извршава обавезе по испостављеним фактурама за лекове и медицинска потрошна средства после спроведене канцеларијске контроле фактуре од стране надлежне филијале Републичког фонда у складу са законом и подзаконским актима.

Напомињемо да се у току 2015. године Војномедицинска академија није обраћала Републичком фонду са захтевом за анексирање уговора о пружању и финансирању здравствене заштите