Измиривање обавеза Републичког фонда за здравствено осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање нема доспелих а неизмирених обавеза према својим повериоцима као ни према здравственим установама са којима има закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите за 2015. годину.

Републички фонд редовно измирује своје обавезе према здравственим установама, у складу са роковима прописаним законским и подзаконским актима који прописују рокове измирења обавеза и то у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници. Наведеним законом за Републички фонд је од 1. јануара 2015. године, одређен рок плаћања до 90 дана, којег рока се Републички фонд у потпуности придржава.

Републички фонд закључује уговоре о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга тј. здравственим установама.Здравствене установе испостављају фактуру Републичком фонду за пружене услуге и утрошене лекове и медицинска средства за осигурана лица Републичког фонда.За фактурисане утрошене лекове и медицинска средства Републички фонд преноси средства здравственим установама у складу са закљученим уговором и Правилником о уговарању којим се регулише уговарање здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања.
Здравствене установе су испоставиле Републичком фонду фактуре за лечена лица у периоду јануар-октобар 2015. године у којима су садржане све врсте утрошених лекова које се финансирају по уговору из средстава Републичког фонда.

Преглед испостављених фактура за лекове у 2015. години и извршеног плаћања према здравственим установама

Лекови у здравственим установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите Фактурисани лекови за период јануар-октобар 2015. године Пренета средства за лекове здравственим установама Аконтација за лечење лица у новембру 2015. године
Цитостатици са Листе (без цитостатика по посебном режиму издавања) 663.322.346,30 729.477.720,09 -66.155.373,79
Лекови по посебном режиму издавања 5.094.858.206,49 5.594.146.424,07 -499.288.217,58
Лекови за хемофилију 1.040.304.896,64 1.152.227.724,45 -111.922.827,81
Остали лекови у здравственим установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите 7.807.111.953,99 8.510.319.544,65 -703.207.590,66
Укупно: 14.605.597.403,42 15.986.171.413,26 -1.380.574.009,84

 

Преглед испостављених фактура за медицинска средства и крв и продукте од крви у 2015. години и извршеног плаћања према здравственим установама

Медицинска средства и крв и продукти од крви Фактурисани материјали за период јануар-октобар 2015. године Пренета средства Аконтација за лечење лица у новембру 2015. године
Услуге дијализе (материјал за дијализу) 2.338.327.004,05 2.585.776.940,46 -247.449.936,41
Санитетски и медицински материјал (без уградног материјала) 10.327.497.747,07 10.862.773.223,05 -535.275.475,98
Уградни материјали  2.787.174.425,57 3.097.374.531,85 -310.200.106,28
Крв и продукти од крви 887.876.348,65 978.657.256,29 -90.780.907,64
Укупно: 16.340.875.525,34 17.524.581.951,65 -1.183.706.426,31

Републички  фонд је здравственим установама извршио плаћање лекова, медицинских средстава и крви и продуката од крви (наведених у табелама) за фактуре испостављене за период јануар-октобар 2015. године.

Републички фонд за здравствено осигурање је здравственим установама пренео аконтацију средстава за месец новембар пре испостављене фактуре, на основу пројекције месечне фактуре.

Здравствене установе закључују уговор о снабдевању лековима и медицинским средствима са добављачима, а не Републички фонд. Из наведеног произилази да Републички фонд не измирује обавезе према добављачима за лекове и медицинска средства, већ здравствене установе којима Републички фонд врши пренос средстава по испостављеној фактури за лечено осигурано лице.

Напомињемо да су здравствене установе самостални правни субјекти са својством правног лица, које су дужне да послују у складу са позитивним прописима који се односе на све кориснике јавних средстава, да се придржавају рокова за измирење обавеза прописаних законом, као што се тих рокова придржава и Републички фонд. Надзор над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза код свих корисника врши Министарство финансија. Уговорним односом између Републичког фонда и давалаца здравствених услуга наглашена је обавеза наменског трошења пренетих средства по наменама из уговора од стране здравствених установа.

Због блокаде подрачуна 17 здравствених установа а ради несметаног пружања здравствене заштите осигураним лицима, на предлог министра  здравља  асс.др Златибора Лончара, Влада Републике Србије је, дана 25. јуна 2015. године, донела Закључак којим је омогућено да Републички  фонд путем асигнације, измирује обавезе здравствених установа према повериоцима за лекове, крв и продукте од крви, енергенте, материјалне и остале трошкове, чиме је омогућено функционисање здравствених установа и измиривање обавеза према добављачима, како исти не би трпели последице због блокаде подрачуна установа. Од почетка примене Закључка Владе по уговорима о асигнацији реализовано је око 1,06 милијарди динара према добављачима здравствених установа чији су подрачуни у блокади, током 2015. године.

Републички фонд за здравствено осигурање има закључене уговоре са апотекама за издате лекове на рецепт.

Преглед испостављених фактура за лекове у 2015. години и извршеног плаћања према апотекама

Апотеке - државне и приватне ЛЕКОВИ КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА РЕЦЕПТ

фактурисани лекови на рецепт

за перод јануар-октобар 2015.

Плаћени лекови на рецепт апотекама остатак дуга
Државне апотеке 14.219.954.794,71 13.642.825.436,86 577.129.357,85
Приватне апотеке   6.038.054.700,28   5.687.663.665,78 350.391.034,50
Укупно 20.258.009.494,99 19 .330.489.102,64 927.520.392,35

Републички фонд је извршио плаћање лекова који се издају на рецепт државним и приватним апотекама по фактурама закључно са половином октобра и тиме постигао рок плаћања од 45 дана од дана испостављања фактуре,  што значи да своје обавезе је измирио за дупло краћи од рока од 90  дана предвиђеног Законом.

У циљу потпуне транспарентности у извршавању обавеза, Републички фонд свакодневно на сајту објављује податке о свим плаћањима која врши према здравственим установама, по наменама из уговора, као и о плаћањима према повериоцима за медицинско техничка помагала и према апотекама за издате лекове на рецепт

Напомињемо да Републички фонд за здравствено осигурање нема доспелих неизмирених обавеза према здравственим установама, већ своје обавезе врши у року краћем од рока утврђеног Законом.