Трошкови превоза у вези коришћења здравствене заштите и лечење ван подручја матичне филијaле на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2015. до 30.09.2015. године

Осигурана лица Републичког фонда за здравствено осигурање и пратилац осигураног лица у складу са Законом о здравственом осигурању остварују право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите у случају упућивања у здравствену установу ван подручја матичне филијале, ако је здравствена установа удаљена најмање 50 километара од места његовог становања. Изузетно,право на накнаду трошкова превоза на подручју матичне филијале обезбеђује се осигураном лицу упућеном на хемодијализу као и на хемио и радио терапију, у здравствену установу, односно приватну праксу, ван места пребивалишта у друго место на подручју матичне филијале.

Право на накнаду трошкова превоза обезбеђује се и детету до навршених 18 година живота и старијем лицу које је тешко душевно или телесно ометено у развоју, а који су упућени на свакодневно лечење у здравствену установу на подручју матичне филијале.

У складу са Законом, осигурано лице остварује здравствену заштиту у здравственој установи на подручју матичне филијале. Ван подручја матичне филијале осигурано лице остварује здравствену заштиту на основу упута изабраног лекара и претходне сагласности – оцене лекарске комисије, осим у случају пружања хитне медицинске помоћи.

Право на накнаду трошкова превоза осигурана лица имају према најкраћој релацији у висини цене коштања карте аутобуса или другог разреда воза, као и изузетно за друга средства јавног саобраћаја, зависно од природе обољења или повреде. Осигурана лица имају право и на санитетски превоз када је он оправдан и неопходан, односно када транспорт било којим другим транспортним средством може угрозити живот и здравље осигураног лица.

Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања прописано је да се право на накнаду трошкова превоза остварује на основу доказа, и то потврде о потреби путовања (оверене датумом и печатом здравствене установе и потписом и факсимилом лекара), коју издаје изабрани лекар и превозне карте или доказа о цени превоза. Ако потврда о потреби путовања није оверена, осигурано лице ово своје право остварује на основу медицинске документације о пруженој здравственој услузи и превозне карте или доказа о цени превоза.

У периоду 01.01-30.09.2015.године на лечење ван подручја матичне филијале упућено је 236.865 осигураних лица односно 3,4% од укупног броја осигураних лица.

У поступку остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту ван подручја матичне филијале, лекарске комисије Републичког фонда су у периоду 01.01.2015.-30.09.2015. године донеле укупно 366.769 оцена, од чега 359.769 позитивних (98%),а само њих 7.000 или 2% негативних.

Од 359.769 позитивних оцена у посматраном периоду 2015. године, код 270.546, односно 75,2% одобрено je упућивање на амбулантнo-специјалистичке прегледе, а 89.223 или 24,8% на стационарно лечење.
Најчешће дијагнозе по међународној класификацији болести (МКБ-10), због којих су осигурана лица упућивана на лечење у здравствене установе ван подручја матичне филијале су тумори са 21,4%, затим следе болести система крвотока са 11%, док су на трећем месту болести мишићно-коштаног система и везивног ткива са 10,8%.

Здравствене установе за које су лекарске комисије Републичког фонда најчешће доносиле оцене о оправданости упућивања осигураних лица на лечење ван подручја матичне филијале су:

- Клинички центар Србије са 23,4%
- Клинички центар Ниш-11,6%,
- Војномедицинска академија-6,1%,
- Клинички центар Војводине, Нови Сад-5,5%,
- Универзитетска дечја клиника-4,2%,
- Клинички центар Крагујевац-3,9%,
- Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“-3,8%,
- Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан Чупић“-3,5%,
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње- 3,1% и
- Институт за онкологију и радиологију Србије-3%.

За првих девет месеци 2015. године на име накнаде трошкова превоза осигураним лицима из средстава обавезног здравственог осигурања исплаћено је 754.134.743,07 динара.

Податак о исплаћеним средставима на име накнаде трошкова превоза за периоде 01.01.-31.12.2014. године и 01.01.-30.09.2015. године и број упућених осигураних лица приказан је у табели у прилогу:

 

Р. бр.

 

Филијала

 

Број упућених осигураника

 

 

Исплаћена средства у периоду

 

1  Суботица 6.485 28.007.462,00
2  Зрењанин 9.423 23.703.797,00
3  Кикинда 8.284 34.585.845,00
4  Панчево 16.618 32.421.878,00
5  Сомбор 9.531 41.671.930,00
6

 Нови Сад

1.456 9.312.240,50
7  Сремска Митровица 13.824 27.686.377,00
8  Шабац 16.072 48.716.669,50
9  Ваљево 5.612 11.224.204,00
10  Смедерево 16.695 36.784.212,32
11  Пожаревац 10.757 40.484.785,50
12  Крагујевaц 5.165 10.052.007,00
13  Јагодина 11.334 39.104.577,50
14  Бор 8.111 25.176.996,00
15  Зајечар 6.507 20.861.306,20
16  Ужице 11.331 41.643.729,02
17  Чачак 10.837 43.866.952,79
18  Краљево 9.575 27.393.894,00
19  Нови Пазар 6.760 33.186.785,00
20  Крушевац 12.605 42.198.979,00
21  Ниш 1.686 7.855.040,50
22  Прокупље 5.762 8.771.696,00
23  Пирот 6.493 17.677.134,00
24  Лесковац 8.219 18.317.025,00
25  Врање 10.480 42.988.638,00
26  Гњилане 1.270 10.498.645,00
27  Косовска Митровица 2.877 13.820.638,00
28  Грачаница 2.341 13.271.600,94
29  Београд 755 2.849.698,30
УКУПНО 236.865 754.134.743,07

 

У периоду 01.01.-30.09.2015. године, филијале код којих су исплаћени највећи трошкови превоза за лечење ван подручја матичне филијале у односу на укупан износ исплаћених средстава су филијала Шабац са 6,5% учешћа у укупном износу исплаћених средстава, филијала Чачак са 5,8%, филијала Врање 5,7%, филијала Крушевац 5,6% и филијала Сомбор 5,5%.

Осигурана лица Филијале Шабац упућена су ван подручја матичне филијале због дијагноза тумори-19,4%, болести система крвотока-11% и болести мишићно-коштаног система-10,2%. и то највише у Клинички центар Србије 35,8%, Здравствени центар Ваљево 7,9% и Институт за здравствену заштиту мајке детета Србије “Др Вукан Чупић“-7,5%.

Осигураници филијале Чачак су највише упућени због лечења тумора у 22%,болести кардио-васкуларног система-14,1% ,болести мишићно-зглобног система-12,3%. У Клинички центар Србије-32,5%, Клинички центар Крагујевац-15% и Војномедицинска академија-7%.

Осигурана лица филијале Врање су упућена због тумора-17,6%, болести система крвотока-12,8% и обољења мишићно коштаног система-12,2% и то у Клинички центар Ниш, 54%, Клинички центар Србије-13,8%, Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања-8,2%.

Филијала Крушевац је упутила највише осигураних лица због лечења тумора-22%, болести кардио-васкуларног система-15,8% и болести мишићно-коштаног система-12,2%. У Клинички центар Србије-31,7%, Клинички центар Ниш-20,1% и Војномедицинска академија-6%.

Осигурана лица филијале Сомбор су упућена због тумора-23%, болести система крвотока-10,8% и болести мишићно-коштаног система-10,2% у Клинички центар Војводине-32,7%,Институт за онкологију Војводине-15,5% и Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-13,4%.