Извештај о спровођењу лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења у 2014. години и у периоду 01.01.2015. - 31.10.2015. године

Поступак биомедицински потпомогнутог оплођења (у даљем тексту: БМПО) јесте контролисани поступак оплођења жене, који се спроводи у складу са савременим стандардима медицинске науке. Републички фонд за здравствено осигурање од 2006. године финансира Национални програм лечења неплодности поступцима БМПО, према критеријумима које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља Републике Србије.
За укључивање у програм лечења неплодности поступцима БМПО потребна је кумулативна испуњеност одређених критеријума и то су:

-парови код којих су исцрпљене друге могућности лечења неплодности;
-жене које имају неплодност и поред одговарајућег лечења;
-жене које нису рађале или немају живе деце или мушкарац који нема живе деце;
-жене до напуњених 40 година старости у моменту добијања одлуке о испуњености услова за укључивање у процес БМПО од стране Комисије за БМПО надлежне здравствене установе;
-очувана функција јајника;
-нормални индекс телесне масе (БМИ мањи од 30);
-сви облици субфертилности мушкарца уз постојање живих или морфолошки исправних сперматозоида у ејакулату.

По испуњењу напред наведених критеријума, осигурано лице добија Потврду о испуњењу услова за укључивање у процес БМПО којa важи дванаест месеци, а коју издаје Kомисија за БМПО надлежне здравствене установе (трајање Потврде утврдила је Републичка стручна комисија Министарства здравља Републике Србије).
Чланом 10. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, прописано је да на терет средстава обавезног здравственог осигурања осигурана лица која испуњавају напред наведене критеријуме могу  обавити два покушаја БМПО.
Здравствене установе из Плана мреже (државне здравствене установе) које су укључене у пружање услуга лечења неполодности поступцима БМПО су:

Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије,
Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“- Београд,
Гинеколошко акушерска клиника Клиничког центра Војводине,
Гинеколошко акушерска клиника Клиничког центра Ниш,
Служба за гинекологију и акушерство Опште болнице Ваљево.

Остваривање права на процес БМПО у 2014. години

У току 2014. године услуге лечења неплодности поступцима БМПО пружале су се у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа и у здравственим установама ван Плана мреже здравствених установа.
У току 2014. године 2.098 осигураних лица (парова) се пријавило на лекарској комисији у надлежној Филијали РФЗО. Од тог броја Потврду о испуњењу услова за укључивање у процес БМПО добило је 1.661 осигурано лице.

Процес БМПО у току 2014. године остварило је 2.058 осигураних лица. Од укупног броја осигураних лица (2.058) којима је у току 2014. године пружена услуга лечења неплодности поступцима БМПО, 1.327 осигураних лица је добило Потврду о испуњењу услова за укључивање у процес БМПО у 2014. години, док је 731  осигурано  лице Потврду о испуњењу услова за укључивање у процес БМПО добило у 2013. години.      
Од укупног броја осигураних лица којима је пружена услуга лечења неплодности поступцима БМПО у 2014. години (2.058),  у здравствене установе из Плана мреже упућено је 1.613 осигураних лица, док је у здравствене установе ван Плана мреже упућено 445 осигураних лица.

У наредној табели приказан је број осигураних лица којима је пружена услуга лечења неплодности поступцима БМПО у 2014. години по здравственим установама  из Плана мреже здравствених установа.

Здравствене установе из Плана мреже

Број осигураних лица којима је пружена услуга БМПО током 2014.године

Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“- Београд

268

Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије

391

Гинеколошко акушерска клиника Клиничког центра Војводине

513

Гинеколошко акушерска клиника Клиничког центра Ниш

280

Служба за гинекологију и акушерство Опште болнице Ваљево

161

Укупно

1.613

На основу спроведеног поступка јавне набавке у децембру 2013. године обезбеђено је 445 места за пружање услуге лечења неплодности поступцима БМПО у девет здравствених установа ван Плана мреже (приватне здравствене установе). Упућивање осигураних лица на процес БМПО у ових девет здравствених установа ван Плана мреже вршено је у току 2014. године.

У наредној табели приказан је број осигураних лица којима је пружена услуга лечења неплодности поступцима БМПО у 2014. години по здравственим установама ван Плана мреже здраствених установа.

Здравствене установе ван Плана мреже

Број осигураних лица којима је пружена услуга БМПО током 2014.године

Специјална болница за гинекологију „Јевремова Београд

138

Специјална гинеколошка болница „Генесис“Нови Сад

85

Специјална гинеколошка болница за лечење стерилитета „Интермедикус бис Београд

46

Специјална гинеколошка болница „Ивановић“ Београд

80

Специјална гинеколошка болница за лечење стерилитета „Београд“

45

Специјална болница за гинекологију „Перинатал“ Нови Сад

4

Специјална болница за лечење стерилитета“Спебо медикал“ Лесковац

34

Специјална болница из гинекологије „Ковачевић 2772“ Београд

7

Специјална гинеколошка болница за лечење стерилитета „Николов“ Крагујевац

6

Укупно

445

Остваривање права на процес БМПО у периоду 01.01.-31.10.2015. године

У периоду 01.01.-31.10.2015. године услуге лечења неплодности поступцима БМПО пружале су се у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.
У периоду 01.01.-31.10.2015. године на лекарској комисији у надлежној Филијали пријавило се 1.546 осигураних лица. Од тог броја Потврду за укључивање у процес БМПО добила су 1.132 осигурана лица.
Од укупног броја осигураних лица (1.663) којима је у периоду 01.01.-31.10.2015. године пружена услуга лечења неплодности поступцима БМПО, 1.016 осигураних лица се пријавило на процес БМПО у 2015. години (Потврда о испуњењу услова за укључивање у процес БМПО издата у 2015. години), док се 647 лица пријавило на процес БМПО у 2014. години (Потврда о испуњењу услова за укључивање у процес БМПО издата у 2014.години).
У 2015. години здравствене установе у Плану мреже здравствених установа исказале су капацитете за пружање услуга лечења неплодности поступцима БМПО за 1.516 осигураних лица.
Здравствене установе из Плана мреже у периоду 01.01.-31.10.2015. године заказале су датум пријема за услуге лечења неплодности поступцима БМПО за 1.663 осигурана лица, што је за 147 лица више у односу на планирани број услуга у 2015. години. У периоду 01.01.-31.10.2015. године Гинеколошко акушерска клиника „Народни Фронт“, Гинеколошко акушерска клиника Клиничког центра Војводине и Служба за гинекологију и акушерство Опште болнице Ваљево заказали судатум пријема у 2015. години за већи број осигураних лица у односу на број осигураних лица који су приказали у плану рада своје установе
На дан 31.10.2015. године преостали слободни капацитети у здравственим установама из Плана мреже у 2015. години су за 48 осигураних лица и то у Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије (37) и Гинеколошко акушерској клиници Клиничког центра Ниш (11).
Имајући у виду да здравствене установе из Плана мреже здравствених установа још увек имају слободне капацитете за пружање услуга лечења неплодности поступцима БМПО, Републички фонд у 2015.години није закључивао уговоре за наведену услугу са здравственим установама ван Плана мреже.
Републички фонд континуирано прати попуњеност капацитета здравствених установаиз Плана мреже за пружање услуге лечења неплодности поступцима БМПО и број осигураних лица која испуњавају услове за укључивање у процес БМПО, водећи рачуна да осигурана лица остваре право на напред наведено лечење у року важности трајања Потврде о испуњењу услова за укључивање у процес БМПО, односно у року од 12 месеци од датума издавања исте.