Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција.

Осигураним лицима обезбеђују се и медицинско-техничка помагала потребна за лечење и рехабилитацију која омогућавају побољшање основних животних функција, омогућавају самосталан живот, омогућавају савладавање препрека у средини и спречавају суштинско погоршање здравственог стања или смрт осигураног лица.

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања уређују се врсте медицинско-техничких помагала,  индикације за прописивање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала, рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и поступак остваривања права осигураних лица на помагала.

Осигураном лицу помагало прописује изабрани лекар, односно лекар одговарајуће специјалности за индикације прописане у Листи помагала а на основу медицинске документације којом се доказују те индикације. Медицинска документација на основу које се остварује право на помагало не може бити старија од 12 месеци.

За одређене врсте помагала која су прописана у Листи помагала лекарска комисија филијале Републичког фонда према седишту здравствене установе у којој осигурано лице има  изабраног лекара, даје оцену о оправданости прописивања помагала.

Из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се следеће врсте помагала:

1. протетичка средства (протезе за горње екстремитете, протезе за доње екстремитете, спољна протеза за дојку);
2. ортотичка средства (ортозе за доње екстремитете, ортозе за лечење ишчашених кукова, ортозе за кичму – спиналне ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе (ортопедске ципеле, инвалидска колица, помоћна помагала за олакшавање кретања (штаке, штап, сталак за ходање), остала помоћна помагала (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), санитарне справе (каниле, концентратор кисеоника, вентилатор за неинвазивну вентилацију, диск подлоге, кесе и самолепљиви једноделни комплет за илеостому, колостому, уростому, силиконски упијајући фластер, катетер, пелене, улошци за инконтиненцију, помагала за лечење и контролу шећерне болести);
4. очна помагала (наочаре, контактна сочива, тифлотехничка помагала);
5. слушна помагала (слушни апарати, заушни процесор, специјалне батерије за заушни процесор);
6. помагала за омогућавање гласа и говора (електроларингс) и
7. стоматолошке надокнаде (мобилне - покретне) зубне надокнаде за горњу и доњу вилицу, стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија ортофацијалног система).

Право на помагало утврђује матична филијала Републичког фонда оверавањем обрасца, осим за поједина помагала за која није предвиђена овера филијале (навлака за патрљак, еластични завој, спољна протеза за дојку, грудњак за спољну протезу за дојку, појас за трбушну килу, каниле, крема за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, трбушни еластични појас са отвором за стому, катетер, хиподермална игла, шприцеви и игле за давање инсулина, игле за пен шприц, специјалне батерије за заушни процесор).

У периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године Републичком фонду од стране испоручиоца медицинско-техничких помагала фактурисано је 21.065.184 комада помагала и делова помагала. Апотеке су фактурисале 20.821.201 комада помагала, док су ортопедске куће фактурисале 217.552 комада помагала и делова помагала.

На име трошкова за медицинско-техничка помагала Републички фонд за здравствено осигурање,у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године, уплатио је средства у износу од 1.520.982.705,86 динара, што је за 9,6%, односно 133.569.308,27 динара више него у истом периоду претходне године.

Од укупно уплаћених средстава 66% уплаћено је апотекама, а 34% ортопедским кућама.

У односу на укупан износ фактурисаних помагала у периоду од 01.01. – 30.06.2015. године филијала Београд учествује са 25%, а затим следе Нови Сад са 8,2%, Ниш 5,5% и Крагујевац с 4,6%. Од осталих филијала по износу фактурисаних помагала издвајају се Панчево са 3,8%, Ужице 3,7%, Сремска Митровица 3,3%, Шабац 3,2%, Смедерево 2,9% и Крушевац 2,8%.

Преглед фактурисаног износа и количине помагала и делова помагала у односу на укупан износ фактурисаних помагала приказан је у табели:

                         Период

Помагало

Фактурисано у динарима за период

01.01.-30.06.2015.

% у односу на укупан износ фактурисаних средстава Количина издатих помагала и делова помагала
Београд 375.957.827,87 25% 4.585.911
Нови Сад 124.024.730,22 8,20% 1.575.864
Ниш 83.341.282,67 5,50% 1.032.270
Крагујевац 69.431.147,22 4,60% 941,852
Панчево 58.219.320,32 3,80% 915,542
Ужице 57.260.946,71 3,70% 841,13
Сремска Митровица 50.474.315,63 3,30% 818,25
Шабац 50.248.183,02 3,20% 835,03
Смедерево 43.694.198,47 2,90% 636,02
Крушевац 42.692.048,53 2,80% 644,408

По врсти помагала највише средстава издваја се на посебне врсте помагала и санитарне справе, а затим слушна помагала, протезе, ортозе, очна помагала и помагала за омогућавање гласа и говора.

Преглед износа фактурисаних помагала по врсти помагала, за период 01.01.-30.06.2014. и 2015. године, приказан је у табели:

                         Период
Помагало
01.01.-30.06.2014. 01.01.-30.06.2015. Индекс раста 2014/2015
Посебне врсте помагала и санитарне справе 999.807.967 1.075.454.067 107,6
Слушна помагала 135.878.682 135.964.016 100,06
Протезе 103.793.609 103.821.263 100,02
Ортозе 75.294.785 76.303.741 101,34
Очна помагала 26.571.629 30.104.693 113,3
Помагала за омогућавање гласа и говора 924 1.309.000 141,7

Право на помагало, делове помагала, потрошни материјал за поједина помагала и одржавање помагала осигурано лице остварује код испоручиоца који је са Републичким фондом за здравствено осигурање закључио уговор. Право на помагало реализује се код  апотека и ортопедских предузећа, док право на стоматолошке надокнаде осигурана лица остварују у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

У апотекама осигурана лица остварују право на каниле, диск подлоге, кесе исамолепљиве једноделне комплетеза илеостому, колостому и уростому, трбушни еластични појаси креме и пасте за негу илеостоме, колостоме и уростоме,силиконски упијајући фластер, урин катетере и уринарне кондоме, пелене, улошке за инконтиненцију и помагала за лечење и контролу шећерне болести.

Податак о помагалима која се реализују преко апотека а која су најчешће издавана осигураним лицима у првој половини 2015. године, приказан је у табели:

                         Период
Помагало
01.01.-30.06.2014. 01.01.-30.06.2015. Индекс раста 2014/2015
Тест траке за апарат (са или без ланцета) 243.980.559 272.082.194 111,51
Диск подлога са кесама за колостому 217.760.361 219.160.703 100,64
Игле за пен шприц 131,368,045 135.282.838 103
Пелене 104.082.987 106.094.103 102
Диск подлога са кесама за илеостому 74.270.016 78.348.346 105,5

За помагала за лечење и контролу шећерне болести (комплет пластичних шрицева и игала за давање инсулина за једнократну употребу, пен шприц, игле за пен шприц, урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у урину, апарат за самоконтролу шећера у крви, тест траке за апарат (са или без ланцета), потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу) преко апотека за првих шест месеци 2015. године издато је 16.099.160 комада помагала у износу од 462.361.424,99 динара. Испорука помагала бележи раст у односу на исти период 2014. године за 10,6%, односно 1.334.336 комада помагала више или 44.495.444,81 динар више из средстава обавезног здравственог осигурања за помагала за лечење и контролу шећерне болести у првој половини 2015. године. У истом периоду издато је и 77 спољних портабилних инсулинских пумпи преко овлашћеног испоручиоца, што нас доводи до укупног износа од 483.536.424,99 динара на име трошкова помагала за лица оболела од D. Mellitus-a.

У периоду од 01.01. до 30.06.2015. године за помагала из стома програма (диск подлога са кесама за илеостому, самолепљиви једноделни комплет за илеостому, диск подлога са кесама за колостому, самолепљиви једноделни комплет за колостому, диск подлога са кесама за уростому, самолепљиви једноделни комплет за уростому, крема за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, трбушни еластични појас са отвором за стому), која се обезбеђују осигураним лицима са изведеном стомом после тешких операција гастроинтестиналног и урогениталног система,обезбеђена су помагала у вредности од 355.721.427,65 динара, односно издато је 2.078.296 комада помагала, што је за 3% више него у истом периоду претходне године.

Када су у питању помагала која осигурана лица користе код индикције ретенције или инконтиненције урина и/или столице осигурана лица користе стални Foley урин катетер са урин кесама са испустом, урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса), уринарни кондом са урин кесама са испустом, пелене и улошке за инконтиненцију. У периоду од 01.01.-30.06.2015. године осигураним лицима је ових помагала издато у количини од 2.639.903 комада, односно 3,2% више него у истом периоду претходне године. Од значаја је чињеица да је осигураним лицима издато 2.011.117 комада пелена више него у првој половини претходне године, односно 19,2% више уринарних кондома и 16,6% више урин катетера.Само 600 уложака за инконтиненцију, помагала које се обезбеђује осигураним лицима од 01.01.2015. године издато је закључно са 30.06.2015. године.

Код ортопедских предузећа осигурана лица остварују право на протезе, ортозе, ортопедске ципеле, инвалидска колица, помагала за олакшавање кретања, помоћна помагала и санитарне справе које се не набављају преко апотека.

Податак о помагалима која се реализују преко ортопедских предузећа а која су најчешће издавана осигураним лицима у првој половини 2015. године, приказан је у табели:

                              Период
Помагало
01.01.-30.06.2014. 01.01.-30.06.2015. Индекс раста 2014/2015
Протезе за доње екстремитете 83.406.365 83.423.744 100,02
Слушна помагала 108.451.764 108.533.351 100,07
Ортозе за кичму 44.910.269 44.915.246 100,01
Очна помагала 46.908.003 44.024.777 93,8
Инвалидска колица 33.679.310 41.267.359 122,53

Почев од 01.01.2015. године осигураним лицима са уграђеним кохлеарним имплантатом из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује и замена заушног процесора, као спољног дела имплантата. До 30.06.2015. години Стручна комисија за кохлеарне имплантате дала је 42 мишљења о испуњености услова за обезбеђивање овог помагалаиз средстава обавезног здравственог осигурања. На име трошкова заушног процесора за 42 осигурана лица, којима је ово право признато до 30.06.2015. године Републички фонд ће издвојити средства у износу од 40.170.816,00 динара без ПДВ.

У односу на прву половину 2014. године помагала која бележе највећи раст приказана су у табели:

                         Период
Помагало
01.01.-30.06.2014. 01.01.-30.06.2015. Индекс раста 2014/2015
Силиконски упијајући фластер 1.372.652,16 8.143.200,00 593,2
Потрошни материјал за спољну ортабилну инсулинску пумпу 42.665.827,50 55.352.124,70 129,7
Уринарни кондом са урин кесама са испустом 10.144.188,61 11.603.081,37 114,4
Диск подлога са кесама за колостому 42.962.304,00 47.547.725,71 110,7

У периоду од 01.01.-30.06.2015. године поједина помагала бележе смањене количине издавања у односу на исти период претходне године, а посебно се издвајају ортопедске ципеле за 4%, стакла за коркцију вида (минерална) и рам за наочари по 3% и метална ендотрахеална канила за 6,5%.