Промена пола из медицинских разлога на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Здравствена услуга „промена пола из медицинских разлога“ утврђена је као право које се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања чланом 45. тачка 4. ал. 4 Закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр.- 57/2011).

Процес лечења трансродних поремећаја састоји се из три фазе: психијатријска, ендокринолошка и хируршка, тј. промена пола из медицинских иникација. Услуге процеса лечења трансродних поремећаја пружају се у Београду у следећим здравственим установама:

- Клинички центар Србије, (психијатрија, ендокринологија, хирургија)

- Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић“, (психијатрија)

- Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“, (хирургија)

- Клиничко-болнички центар „Звездара“, (хирургија)

- Универзитетска дечја клиника, (хирургија)

Републичком фонду oсигурана лица подносе захтев за промену пола из медицинских разлога уз који прилажу обавезну документација прописана Стандардима, критеријумима и процедурама за лечење трансродних поремећаја - промена пола из медицинских разлога које је донела Републичка стручна комисија за трансродне поремећаје дана 20.05.2013. године.

О захтевима за промену пола из медицинских разлога одлучује деветочлана Комисија за лечење трансродних поремећаја који на основу медицинске документације дају стручно мишљење о испуњености услова за укључивање у осигураног лица у процес промене пола из медицинских разлога. Чланови Комисије су лекари – истакнути стручњаци из области психијатрије, ендокринологије, гинекологије и урологије.

Републичком фонду је до данас поднето укупно 22 захтева за промену пола из медицинских разлога.

У 2013.години Комисија за лечење трансродних поремећаја дала је седам сагласности, колико је одобрено и у 2014, години док је у 2015. години дато шест сагласности за операцију промене пола из медицинских разлога, односно стручних мишљења о испуњености услова за укључивање у осигураног лица у процес промене пола из медицинских разлога.

По добијању сагласности Комисије, односно стручног мишљења о испуњености услова за обављање операције промене пола из медицинских разлога, на терет средстава обавезног здравственог осигурања у 2014. години обављено је шест операција и то три мушко у женско и три женско у мушко, а у 2015. години је до сада обављено осам, док се девета операција планира до краја новембра ове године и то једна операција је мушко у женско, док је осам женско у мушко.

Један осигураник подносилац захтева је у међувремену обавио операцију промене пола на терет сопствених средстава, два чекају наставак операције јер су део медицинских процедура већ обавили до подношења захтева, а три за сада не планирају операцију из личних разлога немедицинске природе. 

Осигурана лица за процедуру промене пола из медицинских разлога а на основу Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, партиципирају 35% од утврђене цене услуге промене пола из медицинских разлога и то женско у мушко у износу од 202.304,47 динара, а мушко у женско износи 205.469,47 динара.