Повереник за информације од јавног значаја похвалио рад РФЗО

Републички фонд за здравствено осигурање са посебном пажњом поступа по препорукама независних регулаторних тела и коригује своје процедуре у поступцима остваривања права осигураних лица. По препоруци Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Републички фонд је ускладио обраду података о личности која је садржана у медицинској документацији, на начин да се са истом поступа у складу са законским одредбама.

О предузетим мерама Републички фонд је обавестио Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, доставио одговарајуће доказе о поступању и упутио инструкцију вд директора Републичког фонда организационим јединицама за поступање у поступку утврђивања права на накнаду трошкова превоза осигураним лицима.

Повереник за инфорамције је прихватио одговор и доказе о поступању које је доставио Републички фонд и о томе издао саопштење на свом сајту.

Поступајући на наведени начин Републички фонд показује одговорност у обради података осигураних лица, поштовање законских прописа и посебно поштовање институција Републике Србије.