Објављени су јавни позиви за закључивање уговора

Републички фонд за здравствено осигурање објавио је јавни позив за закључивање уговора са:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала и даваоце здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2018. године да издају лекове, медицинско-техничка помагала и пружају услуге БМПО, на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2017. годину, до закључења уговора за 2018. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2017. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2017. године;
3) да намеравају да закључе уговор са Републичким фондом за 2018. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО који нема намеру да закључи уговор за 2018. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2017. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2017. години.

ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Исплата трудничког боловања

На данашњој седници Владе Србије, обезбеђено је недостајућих 400 милиона динара за исплату накнаде трудничког боловања. Републички фонд за здравствено осигурање у наредна два дана почеће да исплаћује наведена средства.

Подсећамо да је проблем у исплати накнаде трудничког боловања настао због неадекватног планирања средстава претходног руководства, а након детаљне анализе новог руководства Републичког фонда и уз велику подршку Министарства здравља проблем је решен.

Накнаду зараде за првих 30 дана обезбеђује послодавац, а почев од 31. дана, Републички фонд за здравствено осигурање. Из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује се износ од 65% од основа за накнаду зараде, а износ од 35% од основа за накнаду зараде из средстава буџета Републике Србије која се преносе Републичком фонду.

Обавештење

Обавештавамо осигуранике Републичког фонда за здравствено осигурање да од 1.12.2017. године захтеве за издавање картице здравственог осигурања, могу поднети преко Портала е-управа и на шалтерима филијала и испостава Републичког фонда за здравствено осигурање.
ЈП Пошта Србије од 1.12.2017. године не прима захтеве за издравање картице здравственог осигурања, због истека Уговора о реализацији Закључка Владе РС 05 број:180-10800/2016 од 9.11.2016. године.

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2018. године

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2018. године. Можете их преузети са стране Капитација.