Медицинско техничка помагала

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања уређују се врсте медицинско-техничких помагала, индикације за прописивање помагала која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање из средстава обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала, рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и поступак остваривања права осигураних лица на помагала.

Овим правилником уређују се и обрасци на основу којих осигурана лица остварују права на помагала.

Помагала утврђена овим правилником, која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд (са или без партиципације), јесу:

1. протетичка средства (протезе);
2. ортотичка средства (ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе;
4. очна помагала;
5. слушна помагала;
6. помагала за омогућавање гласа и говора;
7. стоматолошке надокнаде.

Под појмом помагала обухваћен је и потрошни материјал који је неопходан за коришћење појединих помагала.

Саставни део овог правилника је Листа помагала (табела 1) која садржи врсте помагала, индикације за прописивање, учеснике у поступку прописивања, рокове трајања помагала као и делове помагала са краћим роковима трајања и Шифарник помагала (табела 2) који садржи, према врстама помагала, шифре помагала или дела помагала, делове, количине, дефинисане стандарде израде помагала, помагала која се сервисирају, делове који се мењају, односно поправљају.

 Највиши износи накнада за медицинско техничка помагала су као прилози 8, 12 и 13 саставни део Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину

Прилог 8: Списак највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека

Прилог 12: Преглед највиших износа накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

Прилог 13: Списак услуга одржавања медицинскo техничких помагала и највишег износа накнаде која укључује комплетну услугу (рад, материјал и део)

 

Списак добављача за медицинско-техничка помагала - постављено 09.11.2020.